Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Brann- og varslingsinnstrukser

Brann- og varslingsinnstrukser

Publisert 10-02-2017

Systemet for koder på tavlene ved brannalarm:

Det er en tavle for brannvarslingsanlegget ved hver hovedutgang. Når brannalarmen går på grunn av brann i en leilighet eller i en korridor, vil det framkomme på displayet en kode samt nummeret på vedkommende leilighet/sted.

Når brannalarmen går på grunn av brann i fellesområdene, vil det meldes tilsvarende på displayet.


Det er utarbeidet en liste over hvilke leiligheter og fellesområder som er knyttet til systemet. Listen er utarbeidet av Eltek/Honeywell/Nordic Services AS for Royal Garden (da sameiet/borettslaget het dette) og er datert 28.5.2004. Listen står i HMS-perm for dokumentasjon.


Det kan forekomme at det lyser for "utkobling" på tavlen. Dette kan for eksempel skyldes at en detektor i garasjen er skadet av vannlekkasje. Om det er feil på en detektor, fungerer resten.

Tavlene må resettes etter brannalarm. Dette skal gjøres av styret eller brannansvarlig.


Hvordan alarmsystemet fungerer:

DET ER NÅ ET SYSTEM I HUSET FOR AUTOMATISK VARSLING TIL

BRANNVESENET, OG DE FINNER NØKKEL I EN SAFE UTENFOR 145A


Forskjellige typer detektorer:

Kombinert røyk- og varmedetektor

A- og C-leilighetene har en koppformet kombinert røyk- og varmedetektor plassert i taket rett innenfor inngangsdøren til leilighetene (mangler i noen få C-leiligheter). Denne detektoren er knyttet til husets alarmanlegg. Brannalarmen i huset vil utløses dersom røyk eller varme når denne detektoren. Dessuten er det slike detektorer i alle gangene.


Av brannbeskrivelsen til byggesøknaden framgår det at det kun er A-leilighetene som skal ha en slik varsling inne i leilighetene fordi de bare har en rømningsvei gjennom korridor. Det er likevel installert i de fleste C-leilighetene, men ikke B-leilighetene. B-leilighetene har i alt 6 alarmklokker i korridoren (pr.2016)

B-leilighetene har ikke kombinert røyk og varmedetektor som er koblet til husets alarmanlegg inne i leilighetene, men det er også her slike detektorer i korridoren.


Detektorene i korridorene er mer fintfølende enn i leilighetene, opplyser Eltek. Bodene har detektorer i forrommet; disse er knyttet til husets alarmanlegg. Garasjen har detektorer spredd på området på nedre og øvre plan.

De koppformede kombinerte røyk- og varmedetektorene har ikke batteri som må skiftes.

 

Røykvarslere

I tillegg er det installert (flere) røykvarslere i alle leilighetene, disse er ikke koblet til husets alarmanlegg, men gir signal dersom de utløses av røyk. Disse er flate og firkantede og har batteri som må skiftes årlig.


B-leilighetene mot baksiden har kun en røykvarsler (i stue). Det er også kun en røykvarsler i de toetasjes B-leilighetene mot Buskerudveien. Varsleren er montert i trappeoppgangen til 2. etasje. For øvrig en uheldig plassering, da man må stå på stige i trappen for å skifte batteri. (Knut Dybsjord i TVSS ble rådspurt (2008) om det er tilstrekkelig med en slik brannvarsler i de toetasjes leilighetene. Han sier at erfaringsvis er dette tilstrekkelig. Røyken går oppover, og detektoren vil kunne varsle sovende mennesker. Folk fra brannvesenet mener det generelt bør være røykvarslere i hvert soverom, og alle røykvarslere seriekoplet. Forholdet ble registrert, og vil jobbes videre med, men ut fra en risikovurdering har vi totalt sett, i forhold til øvrige tiltak for varsling og rømning, en lav til middels risikofaktor.


Det er nå et sammenkoplet varslingssystem i huset. (2015/16) Systemet i A-oppgangen og B-oppgangen har to like branntavler slik at brann kan detekteres ved hver utgang.

Fra gammelt av var alarm i garasjen er knyttet til B-oppgangen. Bodene mellom B og C-leilighetene er koblet til oppgang B.


Manuelle brannmeldere:

Det er manuelle brannmeldere (liten rød boks hvor man trykker inn knappen bak en plate) som setter i gang husets alarmsystem ved hver utgangsdør og nødutganger, også loft, garasjeporten og ved heisene.


Trykksetting av oppgangene ved brannalarm

I begge oppgangene er det system for trykksetting koblet til alarmanlegget.

Når brannalarmen går, skal skilledørene/branndørene i korridorene lukkes automatisk og vifter sørge for overtrykk i oppgangen slik at den holdes fri for røyk.

I A-oppgangen er innblåsingen plassert i første etasje ved utgangsdør til baksiden av bygget. På panelet må bryteren stå på "AUTO". Den kan kjøres manuelt på "FULL".


I B-oppgangen er innblåsingen plassert på taket. På panelet i gangen i første etasje må bryteren stå på "AUTO".

Grønne lamper på trykksettingstavlene skal kun lyse når anlegget er i drift.


Kontroll på at systemet fungerer og manual

Systemet skal testes regelmessig. Det ligger oppfølgingsrutiner i HMS-systemet.

Sjekklister og manual for systemet blir oppbevart i egen perm merket "Trykksettingsaggregat”.

 

 

Rømningsveier

C-leilighetene kan evakuere gjennom korridor, noen i tillegg gjennom vinduer ut mot Buskerudveien og noen via utslagbare stiger på verandaene på baksiden. Et par leiligheter, C 313 og C 314, har ekstra vei over tak til utslagbar brannstige på midten av bygget mot Buskerudveien.

B-leilighetene kan evakuere begge veier gjennom korridor. I leilighetene over to etasjer skal det kunne evakueres fra øverste etasje via tak og ned på balkongene til leilighet i 2. etasje.

A-leilighetene har bare rømningsvei gjennom trappehus. Det er derfor koblet trykkluftaggregat til brannvarslingsanlegget. Dette igangsettes automatisk ved brannalarm, og pumper luft inn i trappegangen for å skape overtrykk, slik at røyk ikke kan sive ut i trapperommet. Det er derfor viktig at dører lukkes.

Dørene til leilighetene skal motstå varme i inntil en time i A-leilighetene, og en halv time i B- og C-leilighetene. Det er likevel nødvendig å evakuere ut av bygget raskt, da det er røyken som dreper.
 

Feil og avvik

Feil og avvik som registreres på brannsikringen må straks meldes til brannansvarlig eller andre i styret.

Drammen, 21.5.2008 Valgerd Tobiassen. Oppdatert feb.2016 av Sylvi. E. Enger, HMS brann.

 

INSTRUKS FOR BRANNANSVARLIG

Styret utpeker en brannansvarlig for sameiet og borettslaget.

Hvem som til enhver tid fungerer, slås opp på oppslagstavlene.


Oppgaver:

 • Ansvar for innkjøp og vedlikehold av brannvernmateriell etter styrets anvisninger.
 • Utføre oppgavene i samsvar med sameiets og borettslagets HMS-rutiner.
 • Være kontaktperson mellom beboerne og styret ved formidling av avviksmeldinger, klager og beskjeder som gjelder sikkerhet og utstyr.
 • Være ansvarlig for brannøvelser og beredskapsplan etter styrets anvisninger. 

Utførte oppgaver skal rapporteres til styret på forlangende.

 

INSTRUKS FOR EVAKUERING VED BRANNALARM

Styret vedtok på møtet den 27. jan.2016 å la være å utpeke evakuerings-ansvarlige blant beboerne. Isteden henstilles hver enkelt beboer å evakuere seg selv, og også ta godt vare på sine naboer. Dette kan gjøres ved å ringe/banke på til dem som bor nær deg og å hjelpe eldre og syke ut.

 

Oppgaver:

Evakueringsansvarlige, (her menes nå styremedlemmer og HMS-gruppa,) skal ha det operative ansvar ved evakuering ved brannalarm.


Operativt ansvar innebærer følgende:

 • Lede evakueringen,

Dette består i å lede arbeidet med å få folk ut, og/eller få andre til å hjelpe folk ut, om mulig banke/ringe på dører og oppfordre folk til å evakuere, samt sjekke at ingen sitter fast i heisen.


Merk:

Hver beboer har et selvstendig ansvar for å evakuere. Hjelpere har plikt til også å ivareta egen sikkerhet.

 • Ta ledelsen ved oppmøteplass - som er ved utgang A og B.

Få oversikt over om alle som burde være ute, er ute. Foreta en opptelling og rapportere til brannvesen/politi.


Merk:

Gå ikke inn i bygningen igjen etter at evakuering er foretatt. Dette er brannvesenets oppgave.

 • Evakueringsansvarlige skal oppheve evakueringen når årsaken til alarmen er avklart, eller etter klarsignal fra brannvesen/politi.
 • Evakueringsansvarlige har ansvar for å resette tavlene, etter at årsaken til at alarmen utløstes er lokalisert.

Brann- og varslingsinnstrukser

Publisert 10-02-2017

Systemet for koder på tavlene ved brannalarm:

Det er en tavle for brannvarslingsanlegget ved hver hovedutgang. Når brannalarmen går på grunn av brann i en leilighet eller i en korridor, vil det framkomme på displayet en kode samt nummeret på vedkommende leilighet/sted.

Når brannalarmen går på grunn av brann i fellesområdene, vil det meldes tilsvarende på displayet.


Det er utarbeidet en liste over hvilke leiligheter og fellesområder som er knyttet til systemet. Listen er utarbeidet av Eltek/Honeywell/Nordic Services AS for Royal Garden (da sameiet/borettslaget het dette) og er datert 28.5.2004. Listen står i HMS-perm for dokumentasjon.


Det kan forekomme at det lyser for "utkobling" på tavlen. Dette kan for eksempel skyldes at en detektor i garasjen er skadet av vannlekkasje. Om det er feil på en detektor, fungerer resten.

Tavlene må resettes etter brannalarm. Dette skal gjøres av styret eller brannansvarlig.


Hvordan alarmsystemet fungerer:

DET ER NÅ ET SYSTEM I HUSET FOR AUTOMATISK VARSLING TIL

BRANNVESENET, OG DE FINNER NØKKEL I EN SAFE UTENFOR 145A


Forskjellige typer detektorer:

Kombinert røyk- og varmedetektor

A- og C-leilighetene har en koppformet kombinert røyk- og varmedetektor plassert i taket rett innenfor inngangsdøren til leilighetene (mangler i noen få C-leiligheter). Denne detektoren er knyttet til husets alarmanlegg. Brannalarmen i huset vil utløses dersom røyk eller varme når denne detektoren. Dessuten er det slike detektorer i alle gangene.


Av brannbeskrivelsen til byggesøknaden framgår det at det kun er A-leilighetene som skal ha en slik varsling inne i leilighetene fordi de bare har en rømningsvei gjennom korridor. Det er likevel installert i de fleste C-leilighetene, men ikke B-leilighetene. B-leilighetene har i alt 6 alarmklokker i korridoren (pr.2016)

B-leilighetene har ikke kombinert røyk og varmedetektor som er koblet til husets alarmanlegg inne i leilighetene, men det er også her slike detektorer i korridoren.


Detektorene i korridorene er mer fintfølende enn i leilighetene, opplyser Eltek. Bodene har detektorer i forrommet; disse er knyttet til husets alarmanlegg. Garasjen har detektorer spredd på området på nedre og øvre plan.

De koppformede kombinerte røyk- og varmedetektorene har ikke batteri som må skiftes.

 

Røykvarslere

I tillegg er det installert (flere) røykvarslere i alle leilighetene, disse er ikke koblet til husets alarmanlegg, men gir signal dersom de utløses av røyk. Disse er flate og firkantede og har batteri som må skiftes årlig.


B-leilighetene mot baksiden har kun en røykvarsler (i stue). Det er også kun en røykvarsler i de toetasjes B-leilighetene mot Buskerudveien. Varsleren er montert i trappeoppgangen til 2. etasje. For øvrig en uheldig plassering, da man må stå på stige i trappen for å skifte batteri. (Knut Dybsjord i TVSS ble rådspurt (2008) om det er tilstrekkelig med en slik brannvarsler i de toetasjes leilighetene. Han sier at erfaringsvis er dette tilstrekkelig. Røyken går oppover, og detektoren vil kunne varsle sovende mennesker. Folk fra brannvesenet mener det generelt bør være røykvarslere i hvert soverom, og alle røykvarslere seriekoplet. Forholdet ble registrert, og vil jobbes videre med, men ut fra en risikovurdering har vi totalt sett, i forhold til øvrige tiltak for varsling og rømning, en lav til middels risikofaktor.


Det er nå et sammenkoplet varslingssystem i huset. (2015/16) Systemet i A-oppgangen og B-oppgangen har to like branntavler slik at brann kan detekteres ved hver utgang.

Fra gammelt av var alarm i garasjen er knyttet til B-oppgangen. Bodene mellom B og C-leilighetene er koblet til oppgang B.


Manuelle brannmeldere:

Det er manuelle brannmeldere (liten rød boks hvor man trykker inn knappen bak en plate) som setter i gang husets alarmsystem ved hver utgangsdør og nødutganger, også loft, garasjeporten og ved heisene.


Trykksetting av oppgangene ved brannalarm

I begge oppgangene er det system for trykksetting koblet til alarmanlegget.

Når brannalarmen går, skal skilledørene/branndørene i korridorene lukkes automatisk og vifter sørge for overtrykk i oppgangen slik at den holdes fri for røyk.

I A-oppgangen er innblåsingen plassert i første etasje ved utgangsdør til baksiden av bygget. På panelet må bryteren stå på "AUTO". Den kan kjøres manuelt på "FULL".


I B-oppgangen er innblåsingen plassert på taket. På panelet i gangen i første etasje må bryteren stå på "AUTO".

Grønne lamper på trykksettingstavlene skal kun lyse når anlegget er i drift.


Kontroll på at systemet fungerer og manual

Systemet skal testes regelmessig. Det ligger oppfølgingsrutiner i HMS-systemet.

Sjekklister og manual for systemet blir oppbevart i egen perm merket "Trykksettingsaggregat”.

 

 

Rømningsveier

C-leilighetene kan evakuere gjennom korridor, noen i tillegg gjennom vinduer ut mot Buskerudveien og noen via utslagbare stiger på verandaene på baksiden. Et par leiligheter, C 313 og C 314, har ekstra vei over tak til utslagbar brannstige på midten av bygget mot Buskerudveien.

B-leilighetene kan evakuere begge veier gjennom korridor. I leilighetene over to etasjer skal det kunne evakueres fra øverste etasje via tak og ned på balkongene til leilighet i 2. etasje.

A-leilighetene har bare rømningsvei gjennom trappehus. Det er derfor koblet trykkluftaggregat til brannvarslingsanlegget. Dette igangsettes automatisk ved brannalarm, og pumper luft inn i trappegangen for å skape overtrykk, slik at røyk ikke kan sive ut i trapperommet. Det er derfor viktig at dører lukkes.

Dørene til leilighetene skal motstå varme i inntil en time i A-leilighetene, og en halv time i B- og C-leilighetene. Det er likevel nødvendig å evakuere ut av bygget raskt, da det er røyken som dreper.
 

Feil og avvik

Feil og avvik som registreres på brannsikringen må straks meldes til brannansvarlig eller andre i styret.

Drammen, 21.5.2008 Valgerd Tobiassen. Oppdatert feb.2016 av Sylvi. E. Enger, HMS brann.

 

INSTRUKS FOR BRANNANSVARLIG

Styret utpeker en brannansvarlig for sameiet og borettslaget.

Hvem som til enhver tid fungerer, slås opp på oppslagstavlene.


Oppgaver:

 • Ansvar for innkjøp og vedlikehold av brannvernmateriell etter styrets anvisninger.
 • Utføre oppgavene i samsvar med sameiets og borettslagets HMS-rutiner.
 • Være kontaktperson mellom beboerne og styret ved formidling av avviksmeldinger, klager og beskjeder som gjelder sikkerhet og utstyr.
 • Være ansvarlig for brannøvelser og beredskapsplan etter styrets anvisninger. 

Utførte oppgaver skal rapporteres til styret på forlangende.

 

INSTRUKS FOR EVAKUERING VED BRANNALARM

Styret vedtok på møtet den 27. jan.2016 å la være å utpeke evakuerings-ansvarlige blant beboerne. Isteden henstilles hver enkelt beboer å evakuere seg selv, og også ta godt vare på sine naboer. Dette kan gjøres ved å ringe/banke på til dem som bor nær deg og å hjelpe eldre og syke ut.

 

Oppgaver:

Evakueringsansvarlige, (her menes nå styremedlemmer og HMS-gruppa,) skal ha det operative ansvar ved evakuering ved brannalarm.


Operativt ansvar innebærer følgende:

 • Lede evakueringen,

Dette består i å lede arbeidet med å få folk ut, og/eller få andre til å hjelpe folk ut, om mulig banke/ringe på dører og oppfordre folk til å evakuere, samt sjekke at ingen sitter fast i heisen.


Merk:

Hver beboer har et selvstendig ansvar for å evakuere. Hjelpere har plikt til også å ivareta egen sikkerhet.

 • Ta ledelsen ved oppmøteplass - som er ved utgang A og B.

Få oversikt over om alle som burde være ute, er ute. Foreta en opptelling og rapportere til brannvesen/politi.


Merk:

Gå ikke inn i bygningen igjen etter at evakuering er foretatt. Dette er brannvesenets oppgave.

 • Evakueringsansvarlige skal oppheve evakueringen når årsaken til alarmen er avklart, eller etter klarsignal fra brannvesen/politi.
 • Evakueringsansvarlige har ansvar for å resette tavlene, etter at årsaken til at alarmen utløstes er lokalisert.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Buskerudveien 145
3027 Drammen