Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Spørsmål og kommentarer til innkallingen til årsmøte for Phønix
Publisert 04.06.2020
Følgende kommentarer, spørsmål og endringsforslag er meldt inn:

Spørsmål og forslag Sameiet Phønix fra Seksjon 67 Børge og Sølvi Nilssen:

1. Generelt:
Det er positivt at styret tar initiativ til å avholde årsmøtet på denne måten. lniativet kunne med enkelthet ha blitt enklere, lettere å lese og dermed forholde seg til ved å fordele dokumentasjonen fysisk i postkassene til alle seksjonseiere.

2. Etterlysning av informasjon om tidligere vedtak årsmøte 21.mai 2019 På årsmøtet sak 6.3 prosjekt «dugnadsmaling interiør» ble det enstemmig vedtatt:
«Nytt forslag til vedtak: Styret vil evaluere hvordan dette arbeidet skal gjøres videre og informere på et beboermøte.»

Til dagsorden: 

Punkt 1 Konstituering 
Møteleder, protokollfører og undertegning er alle fra sittende styre. 

Forslag: 
For å sikre habilitet i prosessen foreslås at Elisabeth Fjeld er møteleder. 

Punkt 5 Budsjett 2020 
Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr. 2.190.806. Grunnlagt for dette er en enkel prosjektplan på 11 punkter med en investering på 3.920.000. Informasjon, innhold og beløpene er på ingen måte godt nok grunnlag for denne typer beslutninger. 

Det er foreslått i budsjettet bytting av takvinduer oppført med kr.1.500.000. Det har vært utfordringer knyttet til lekkasje omkring takvinduene. Lekkasjene er knyttet til mangler ved innsettelse, ikke selve takvinduet. Det er pt. et kjent vindu som har vært skadet. Vi er alle kjent med at takvinduene ikke er iht. til norsk standard og derfor skaper kondens. En utbedring av slike ting faller inn under Lov om eierseksjoner § 50 særlige bomiljøtiltak. Ved kostander over 5% av årlige felleskostnader krever dette 2/3 flertall. Forslaget er 38% av inntektene 2020. 

For å dekke underskuddet er det foreslått et låneopptak på kr.3.5 millioner kroner. Dette er et meget stort beløp som utgjør kr.50.000 pr. seksjon. 

Forslag: 
Vedtak om budsjettet 2020 utsettes. 
Styret bes utarbeide en detaljert vedlikeholdsplan som sikrer innholdet i prosjektene som nødvendige data om nødvendig vedlikehold, faglig begrunnede løsninger, rutiner for innkjøp av produkter og tjenester og faglig oppfølging av gjennomføring. 
En slik plan behandles på det ekstraordinære møte som er nevnt under sak 6.1 Reseksjonering. 

Punkt 7 Valg 
Iht. til innledningen i Årsmøte beretningen 2020 er Styret oppgaver opplistet. Det er grunn til å stille spørsmål til styret arbeid i forhold til flere av punktene. For å drøfte denne type spørsmål er det behov for en åpen og fysisk diskusjon. 

Forslag: 
Valg av nytt styre utsettes til første mulighet for et fysisk møte som nevnt under punkt 5. 

Styrets svar/kommentarer:
1. Generelt

Seksjonseiere som ikke har registrert e-post har fått innkallingen levert på døra.

2. Etterlysning av informasjon om tidligere vedtak årsmøte 21.mai 2019

Styret beklager at vedtaket ikke ble etterfulgt.
Prosessen startet med noen ivrige sjeler som ville fortsette arbeidet i fellesarealene i A-oppgangen etter å ha sett prøvegangen. Deretter ble malingsprosessen i B-oppgangen fulgt opp. Det som gjenstår nå er sluttføring av lamper og dekor i B-oppgangen.
Vi regner med at arbeidet vil bli sluttført i løpet av høsten.

Til dagsorden.

1. Konstituering
Forslag om Elisabeth Fjeld fra Boalliansen som møteleder. Elisabeth overtar som møteleder via Teams om det blir flertall for forslaget.

5. Budsjett
Styret har mottatt anbud fra Bogen og Mathisen på skifte av takvinduer på 3.014.000,- og fra Trebo AS 2.950.600,-. Begge priser er med forbehold om uforutsette kostnader.
Det foreslåtte beløpet i budsjettet på punkt nr. 5: 1.5 millioner gjelder kun de takvinduer hvor det har blitt avdekket lekkasje. 
I innkallingen står det at beløpet gjelder alle takvinduer. Styret beklager at det har sneket seg inn en feil. I Pnr 5: Bytte alle takvinduer skal det stå bytte takvinduer med lokalisert lekkasje.

Styret ber om at budsjett 2020 vedtas på grunn av de helt nødvendige vedlikeholdsarbeidene som må foretas i inneværende år. 

7. Valg
Fra styret er det Ola Fuglesteg som er på valg, og andre forslag kan eventuelt komme på et ekstraordinært årsmøte til høsten.

-----------------------------------

Det er nå åpnet for avstemning på sakene til årsmøte. Logg deg inn på vår hjemmeside: https://www.b145.no/
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Buskerudveien 145
3027 Drammen